Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego jest organem kierującym działalnością Towarzystwa na obszarze działalności Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd działa na podstawie statutu Towarzystwa oraz Ramowego Regulaminu Zarządu Oddziału PTL.


Skład Zarządu Oddziału  PTL w Warszawie (2022-2026):

 1. Przewodniczący: Ireneusz Olejarski
 2. Zastępca przewodniczącego: Robert Jaśkiewicz
 3. Sekretarz: Tadeusz Zachara
 4. Skarbnik: Tomasz Hać
 5. Członek Zarządu: Artur Delegacz
 6. Członek Zarządu:  Sławomir Mydłowski
 7. Członek Zarządu: Paweł Szymański
 8. Członek Zarządu: Tomasz Jabłoński
 9. Członek Zarządu: Wiktor Ojrzyński
 10. Członek Zarządu: Bożydar Neroj
 11. Członek Zarządu: Jarosław Kikulski

Do Kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa i Walnego Zebrania,
 2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 3. przyjmowanie nowych członków,
 4. podejmowanie decyzji o wykluczeniu i skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
 5. zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego i odznak honorowych,
 6. sporządzanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Oddziału,
 7. zwoływanie Walnych Zebrań,
 8. tworzenie bądź likwidacja Kół i nadzorowanie ich pracy,
 9. zarządzanie majątkiem Oddziału, w tym zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, z wyłączeniem spraw  zwykłego zarządu, tj. O wartości prawa lub zobowiązania jednorazowo nie przekraczającego kwoty określonej aktualną uchwała Walnego zebrania.

Komisja rewizyjna Oddziału  PTL w Warszawie  (2022-2026):
 1. Artur Sawicki
 2. Jerzy Misiak
 3. Krzysztof Rychlik


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz w roku ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,
 2. zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Oddziału,
 3. kontrola opłacania składek członkowskich,
 4. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i jej wyników, uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.